نمايندگي هاست لينوكس حجمي خارج

  • rs5gb


    • فضا 5 GB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل cpanel


      هارد NvMe


      تحویل آنی بله


      تعداد سایت 10
  • rs10gb


    • فضا 10 GB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل Cpanel


      هارد NvMe


      تحویل آنی بله


      تعداد سایت 15
  • rs20gb


    • فضا 20 GB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل Cpanel


      هارد NvMe


      تحویل آنی بله


      تعداد سایت 30
  • rs50gb


    • فضا 50 GB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل Cpanel


      هارد NvMe


      تحویل آنی بله


      تعداد سایت 50
  • rs100gb


    • فضا 100 GB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل Cpanel


      هارد NvMe


      تحویل آنی بله


      تعداد سایت 100