سرور مجازي ایران - VPS

 • IRVPS-1


  • HDD = 50 GB


   bw = 100GB


   CPU = 1Core


   Ram = 512 MB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1

  225,000/ماه
  خارج از دسترس
 • IRVPS-2


  • HDD = 100 GB


   bw = 200GB


   CPU = 1Core


   Ram = 1 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1

  250,000/ماه
  خارج از دسترس
 • IRVPS-3


  • HDD = 150 GB


   bw = 300GB


   CPU = 2Core


   Ram = 2 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1

  299,000/ماه
  سفارش دهید
 • IRVPS-4


  • HDD = 200 GB


   bw = 400GB


   CPU = 2Core


   Ram = 3 GB


   Port = 100 Mbit


   IP = 1

  330,000/ماه
  سفارش دهید
 • IRVPS-5


  • HDD = 300 GB


   bw = 500GB


   CPU = 4Core


   Ram = 4 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1

  370,000/ماه
  سفارش دهید
 • IRVPS-6


  • HDD = 300 GB


   bw = 500GB


   CPU = 4Core


   Ram = 8 GB


   Port = 1000 Mbit


   IP = 1

  499,000/ماه
  سفارش دهید