هاست چت روم دایرکت ادمین

 • 20user


  • فضا 1000 MB


   ظرفیت 20 آنلاین


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل دایرکت ادمین


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   ساليانه 50000 تومان
  20,000/ماه
  سفارش دهید
 • 40user


  • فضا 1000 MB


   ظرفیت 40 آنلاین


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل دایرکت ادمین


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   ساليانه 100000 تومان
  40,000/ماه
  سفارش دهید
 • 60user


  • فضا 1000 MB


   ظرفیت 60 آنلاین


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل دایرکت ادمین


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   ساليانه 200000 تومان
  60,000/ماه
  سفارش دهید
 • 80user


  • فضا 1000 MB


   ظرفیت 80 آنلاین


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل دایرکت ادمین


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   ساليانه 400000 تومان
  80,000/ماه
  سفارش دهید
 • 100user


  • فضا 1000 MB


   ظرفیت 100 آنلاین


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل دایرکت ادمین


   تحویل آنی بله


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   ساليانه 800000 تومان
  100,000/ماه
  سفارش دهید