هاست لينوکس پربازديد

 • pro50MB


  • فضا 50 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 1


   FTP 1


   Mysql 1


   addon domain 1


   park domain 1


   ساب دامین 1


   ساليانه 60000 تومان
 • pro100MB


  • فضا 100 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 2


   FTP 2


   Mysql 2


   addon domain 2


   park domain 2


   ساب دامین 2


   ساليانه 80000 تومان
 • pro200MB


  • فضا 200 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 3


   FTP 3


   Mysql 3


   addon domain 3


   park domain 3


   ساب دامین 3


   ساليانه 120000 تومان
 • pro500MB


  • فضا 500 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 4


   FTP 4


   Mysql 4


   addon domain 4


   park domain 4


   ساب دامین 4


   ساليانه 200000 تومان
 • pro1000MB


  • فضا 1000 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 5


   FTP 5


   Mysql 5


   addon domain 5


   park domain 5


   ساب دامین 5


   ساليانه 300000 تومان
 • pro2000MB


  • فضا 2000 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 6


   FTP 6


   Mysql 6


   addon domain 6


   park domain 6


   ساب دامین 6


   ساليانه 400000 تومان